30.07.2010 18:57

Představení diakona ve farnosti

V neděli dne 30. 5. 2010 byl přede mší svatou představen naším panem farářem otcem Dr. Mariuszem Sienkowskim před týdnem vysvěcený diakon řeckokatolické církve Mgr. Miroslav Pernička, ze zdejší farnosti. Za farníky ho přivítala členka farní rady paní Růžena Varmužová.

Otec diakon Miroslav byl vysvěcen 22. května 2010 v Praze, v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta, den před slavností sestoupení sv. Ducha. Svěcení mu udělil apoštolský exarcha otec biskup Mons. doc. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.

Apoštolský exarchát byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil, po obnovení činnosti vládnoucí KSČ zakázané Řeckokatolické církve a po rozdělení Československa, papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996 a je přímo podřízen Apoštolskému stolci.

Věroučně je v plné jednotě s římskou církví. Liší se jen východní byzantsko-slovanskou tradicí obřadu, kterou v 9. století pro Velkou Moravu vytvořili s požehnáním obou po sobě jdoucích římských papežů, bratři z řecké Soluně, sv. Cyril a Metoděj. Duchovní obou obřadů, západního a východního, mohou tedy bez překážek sloužit spolu u stejného obětního stolu.

Otec diakon Miroslav byl dekretem jmenován výpomocným duchovním v diákonských funkcích pro řeckokatolickou farnost, která byla ustanovena pro zlínský kraj před rokem v Otrokovicích u kostela sv. Archanděla Michaela.

Pokud není přítomen při plnění duchovních povinností ve své farnosti v Otrokovicích, vykonává jáhenskou službu se souhlasen našeho pana faráře otce Dr. ICLic. Mgr. Mariusze Sienkowskeho v místním farním kostele sv. Anny.

—————

Zpět